PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Kürtler Türk boyundandır


Kürtler Türk boyundandır

Kürtler Türk boyundandır

Sivili askeri; devleti milleti ile bir bilek bir yürek olmanın davasındaki bizlerin; Twitter hesabımızda "Kürtler de Türk'tür" şeklinde paylaştığımız bilgi sosyal medyada deyim yerindeyse patlama yaptı.

Uluslararası sahada bir devrim olarak kabul gören tezimizin tek kare yer bulamadığı TV ekranlarında; bu tweetten bir gün önce gerçekleştirdiğimiz 9. MEM Kongresi bir saniye yer bulamazken; Kürtlerin Türk olduğu bilgisi enine boyuna tartışılmaya başlandı. 

Medyayı hakikaten anlamak güç, eğer araştırma konusunda samimi olsalardı, aşağıda vereceğimiz kaynaklara ulaşmaları hiç de zor olmazdı.

Ancak maksat, çamur at izi kalsın olunca, hakikatle zerre ilgilenen olmadı.

Kürtlerin Türk boylarından olduğu hakkında ciddi çalışmalar vardır.

Yenisey Kitabeleri'nden Elegeş Kitabesi denilen mezar taşındaki Göktürkçe yazıda şöyle denilmektedir: "Ben bey olduğum için Kürt ilinin hanı Alp Urungu'nun altın okluğunu belime bağladım. Otuz dokuz yaşında, yurduma doymadan, mavi semadan, güneşten, aydan, eşimden, oğlumdan, sizlerden ayrıldım." 

Yenisey Kitabeleri'ndeki bu ifade, iki şeyi ispat ediyor. 

Birincisi, Kürtler de Türk'tür! Zira o dönemde Türk olmayan hiç kimse bey olamazdı.

İkincisi, Kürtler bütün diğer Türk unsurlar gibi inkarı imkansız bir gerçektir. 

Bu kitabeden, Kürtlerin de Orta Asya'dan gelme bir Türk boyu olduğu kesinlik kazanıyor. 

(Mustafa Gökmen - Eski Türk Kitabeleri isimli kitabında bunlara atfen)  

* M.Ö. 7. Yüzyılda Orta Asya'nın doğusuna hakim Hunlar (Hiyung-nu) kolundan gelip, Tanrıdağlar bölgesine yerleşerek burada Karluk ve Abdal/Haptal (Heptalit) adıyla tanınan Oğuzlara karşılık; Saka (İskit) birliği içindeki Oğuzların Karlı-dağ/Yaylak bölgelerinde yaşayanlarına Kürt ve bunun benzeri adlar verilmiştir. Yani, Karluk/Abdal urukları, Hunlar kolundan olup; Kürtler ise Sakalar (İskitler) topluluğundaki yüce dağlar bölgesinde yaşayan Oğuzlardandır.

(Kaynak: Prof. Dr. M. Fahrettin KIRZIOĞLU-Kürtlerin Türklüğü isimli kitap)

* 100. Doğu boylamı bölgesinde Yenisey-Kürtlerinden ve 1300 yıldan önce kalan Elkan Alp-Urungu'nun yazılı mezar taşında, zengin hayvan sürülerinden de bahsediliyor ve buradaki Kürt adlı güçlü uruğun, Türk soyundan olup, Türkçe konuşup yazdığı gösteriliyor. 

(Kaynak: Prof. Dr. M. Fahrettin KIRZIOĞLU-Kürtlerin Türklüğü isimli kitap)

* Dicle-Kürtleri sayılan Kürmançların Oğuzlardan geldiği, milli Kürt destan ve an'anelerinden alınarak, şu delillerle anlatılmıştır. 

Kürtler, Cen Taifesi'ndendir (Yani: Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı soykütüklerinde, onların atalarının geldiği Çin/ Doğu-Türkistan ülkesi halkından Karahanlılar, Gürcistandaki Orbelliler, Ahlat-Muş-Bitlis-Bingöl bölgelerindeki Mamık-Konak Kardeşler uruğu/ Karakoyunlular gibi, Kürtler de Çinden gelmedirler.); 

Bütün Kürtler, Bokth ile Beçen (Peçen) adlı iki kardeşten Türemişlerdir , 

İslamlıktan önceleri Kürtler, Türkistan'ın ulu kağanlarından Oğuz-Hanlılara tabi olup onların soyundandırlar. 

(Kaynak: 1597'de Bitlis'te yazılan ilk Kürt tarihi Farsça Şerefname) 

* Türk, büyük ve ulu bir çınarın gövdesinin adıdır. Sakalar, İskitler, Hunlar, Avarlar, Çerkesler, Cücenler, Hazarlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Karahitaylılar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Türkişler, Oğuzlar, Onoğuzlar, Dokuzoğuzlar, Salurlar, Bozoklar, Üçoklar, Kumanlar, Kırgızlar, Karluklar, Karaçaylar, Çuvaşlar, Özbekler, Türkmenler, Azeriler, Kazaklar, KÜRTler ve benzerleri büyük ve ulu Türk çınarının, büyük veya küçük dallarıdır. Kürtçeyi teşkil eden 8500 kelimenin 5080 kadarı tamamen Türkçe'dir.  

(Kaynak: Sen Petersburg Akademisi'nin yayınladığı lügat kitabı)

* Oğuz Han'ın 24 oğlunun olması dolayısı ile Türklerin de 24 ana boya ayrıldığı, Oğuz Han'ın torunlarından birinin adının KÜRT olduğu, Kürtlerin de onun adını taşıdığının yazılı olması çok önemlidir. 

Prf. Dr. De Groot'un Kürtler konusundaki bütün eserlere kaynaklık eden 'Die Hunnen' adlı kitabında şunlar yazılıdır: "İşte OĞUZ TÜRKMEN EKRADI (Türkmen Kürdü) veya OĞUZ KÜRT BOYLARI denilen Aşiretlerden örnekler:  

1- Döğer Kürdü: Bu boy kaynaklarda TukGur-Takar, Töker ve Döger olarak geçer. Urfa bölgesinde Kürtçe konuşan bu Aşiret aslında Oğuz'un 24 boyundan biri olan DÖĞERLÜ'den başkası değildir. Serefname; 'Kürt Döğer' isimli bir Kürt boyundan söz eder. 

2- Bayındır Kürdü: Nizip ve Urfa'da BAYINDIR KÜRDÜ adında bir Aşiret vardır. Bayındır aynı zamanda Oğuz'un 24 boyundan birisidir. Barak bölgesinde Bey Dili Türkmenlerine bağlı KÜRDÜLÜ oymağının reisi Kürdülü Kerim, Bayındır Halid'in aynı babadan, ayrı anadan olma kardeşidir. 

3- Badıllı Kürdü: Urfa'da Badıllı olarak adlandırılan bu aşiret, Oğuz'un 24 boyundan BEG-DİLİ ile akraba olduklarını kabul etmektedirler. BEY DİLİ adının KÜRTÇELEŞMİŞ şekli BADILLI'dır.  

4- Kürdülü Aşireti: Barak Türkmenlerinin çoğunluğu Bey-Dili Boyuna mensupturlar.

5- Karakeçili Aşireti: Urfa Siverek'te yaşayan bu aşiret, Siverek Kaymakamlığı'nın Organizesi ile her yıl KARKEÇİLİ Nahiyesinde şölen yaparlar. Kürtçe konuşurlar, fakat aşiretini sorduğunuzda Türkçe olarak KARAGEÇİLİ derler.

6- Ko'vi, Kavi, (Kayı) Aireti: Adıyaman bölgesinde ve Suriye'de KAVİ olduklarını söyleyen Kürtler, KAYI diyemedikleri için, kelimenin telaffuz farklılığından dolayı Oğuz Boyu olduklarını bilememektedirler. Adıyaman'da ve Suriye'de tanıştığımız KAVİ (Kovi) Aşireti mensuplarına KAVI kelimesinin aslının KAYI olduğunu, KAYI Boyu'nun da Oğuzlar'ın 24 boyundan biri olduğunu, asıl Osmanlı İmparatorluğunun kurucularının kendileri olduklarını anlattığımız vakit, bu görüşe itiraz etmediklerini gördük. 

7- Çepni Aşireti: Sivas ve Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde yasayan ÇEPNİ'ler hem Kürtçe konuşmaktadırlar, hem de Alevi-Bektaşi Tarikatına mensupturlar. Bu Kürtçe konuşan Çepniler'in tahsil oranı yüksek oldukları için, birçoğu Oğuz -Türkmen Boyu olduklarını biliyorlar."  

Wikipedia'da Kürtlerin Türk olduğu hakkında bilgiler vardır.

Özetle Kürtler de Türk boyundandır.

Hal böyleyken kültür seviyeleri ilmimizin sadakası etmeyecek kişilerin, bizi TV ekranlarında küçük düşürmeye çalışmaları ancak kendi cehaletlerinin yansımasıdır.


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın