PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Milli Ekonomi Modeli'ne Katılan İlim Adamlarının Tez Hakkındaki Görüşleri

Milli Ekonomi Modeli'ne Katılan İlim Adamlarının Tez Hakkındaki Görüşleri

Prof. Dr. Haydar BAŞ - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Milli Ekonomi Modeli Tezinin Mimarı


"İktisat literatürüne sunmuş olduğumuz bu tez, bir Rus dostumun Sosyalizmden biz çektik, kapitalizmden ise dünya çekiyor; bizi ve dünyayı kurtaracak, gelir dağılımını düzeltecek, sürekli büyümeyi ve tam istihdamı sağlayacak ekonomi modeli nedir?' şeklindeki sorusunun cevabıdır." 

Rusya Parlamentosu Duma İhtisas Konseyi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Ekonomi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vladimir Lisiçkin Aleksandroviç

Milli Ekonomi Modeli bugün dünyanın her yerinde kullanıldığına dikkatleri çeken Prof. Dr. Vladimir Lisiçkin, "MEM, hususen gelişmekte olan ülkelerde, bu cümleden toplam nüfusu 3 milyarı aşan BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkelerinde kullanılmaktadır" diye konuştu.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın dünyada İslam'ı anlatmada çok önemli bir rolü olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Vladimir Lisiçkin Aleksandroviç, şöyle devam etti: "Prof. Dr. Baş, çok sayıda eserinde İslam'daki Sünni-Şia ayrımının suni (yapay) olduğunu tespit ve ispat etmiştir. Onun eserlerinde İslam aleminin birleşmesi düşüncesi ortaya konulmaktadır. Böyle bir birleştirme işi has olan bir iştir. Bu Rusya ve Azerbaycan ve Özbekistan gibi eski Sovyet Cumhuriyetleri için çok önemlidir çünkü Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrasında bu ülkelerde Vahabizm, Nakşilik ve Nurculuk gibi akımlar ortaya çıkmıştır. Müslümanları doğru yola sevketmek için bu ülkelerde üniversiteler açılmalı ve söz konusu üniversitelerde Haydar Baş'ın fikirlerini ve tezlerini insanlara aktarmak gerekmektedir. Ben Prof. Dr. Baş'ı Kırım'a davet etmek istiyorum: Başta Bahçesaray olmak üzere Kırım'daki liderlerle bir araya gelsin ve bu topraklarda bir Haydar Baş Üniversitesi'ni tesis etsin." 

Prof.Dr. Valeriy Lebedev - Rusya Bilimler Akademisi

Milli Ekonomi Modeli'nine olduğu Duma'datartışma konusu edilmemiştir.Konuşulan, Rusya'nınMilli Ekonomi Modeli'neolan ihtiyacıdır. Prof. Dr. Lebedev, "Bendünyanın bir numaralı iktisat matematikçisiyim. Bu konuyu bizden iyi bilen yoktur. Milli Ekonomi Modeli'ni kongrelerde çok okudum. Bu tezde, esrarengiz kodlar var. Her okuyuşta yeni bir kod ile karşılaşıyorum. Modelde, meseleleri çözen, problemleri halleden pek çok kod saklıdır. Üstelik sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutan kodlar var. Rusya'nın buna ihtiyacı var. Ben, modelin bu yönüne hayranım" diyerek teze olan hayranlığını aktardı. Prof. Dr. Baş'ın modeli her meseleyi çözer Prof. Dr. Gavriletz, "Konular birbirine bağlı ve çok uyumlu. Tezin matematiği denge içinde" diyerek tezin her meseleyi çözebilen bütünlüğüne dikkat çekti. Prof. Dr. Lisiçkin, Milli Ekonomi Modeli'nin bütünüyle çözüm olduğunun altını çizdi. Modelin Duma'da görüşülmesi tarihi bir olay Prof. Dr. Lisiçkin, "Bu tezin Rus Parlamentosu Duma'da görüşülmesi tarihi bir olaydır" diyerek söze başladı ve devam etti: "Tez, tamamen çözümdür."

Prof. Dr. Ata Selçuk / Fırat Üniversitesi

İktisat teorisi, istatistik, matematik ve enformasyonun gerçek sentezi olan bu eseriyle Prof. Dr. Haydar Baş'a da bir Nobel ödülü gerekecektir. 

Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu / Gaziantep Üniversitesi

Milli Ekonomi Modeli'nin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş, bu teziyle, insanlığı günümüzde içine düştüğü buhrandan kurtaracak bir reçete sunmaktadır. 

Prof. Dr. Rovshan Quliyev: Rusya İktisat Üniversitesi

1-MEM bir anti globalizm modelidir. Günümüzde globalleşme süreci bir ulusun diğeri tarafından sömürülmesi anlamına gelmektedir. Prof. Dr. Baş yerinde bir çıkışla bu süreci insancıl bir yola dönüştürmüştür
2-MEM'in baska emperyalizm karşıtı teorilerden farklı yönü halihazırdaki durumu sadece eleştirmekle kalmaması aynı zamanda vaziyeti düzeltecek ve yoksulluk kısır döngüsünü kuracak mekanizmalar önermesidir.
3-MEM komünist bir teori değildir. Özel mülkiyete, şirketlere ve toplumda fakir zengin farkının varlığına karşı değildir. Aksine herhangi bir işadamı kendi planlarını gerçekleştirmek için yeterli maddi imkana sahip olmasa bile, bu projesini gerçekleştirebilir. MEM'in Marksizmden bir diğer farkı da, kaynakların Allah'ın olmasıdır.
4-Bu model diğer ekonomi teorilerinin önemini inkar etmiyor. Bilakis teoriyi derinlemesine incelediğimizde tüm bu karışık ve birbirleriyle uyuşmaz teoriler Haydar Baş'ın milli ekonomi modelinde tam olarak açıklığa kavuşturulmaktadır.
5-MEM kavramlarla karakterize bir çalışmadır. Bu açıdan önemsiz detaylara takılmamak gerekiyor. Tam tersine gelecekteki gerçek sorunlara yönelik pratik ve teorik araştırmalara ışık tutmaktadır.
6-Bu teori belirli bir millet veya belirli bir durum için yazılmamıştır. Ünlü bir sosyolog ve Nobel ödülü sahibi olan J.Buchanan 'günümüzün sosyal ekonomik ve ahlaki sorunlarının analizinde modern ve demokratik toplumların yavaş yavaş ısrarlı bir şekilde felakete doğru yol aldıklarını ifade ediyor.

Prof.Dr. Herman Knoflacher - Avusturya Viyana Üniversitesi

"Milli Ekonomi Modeli orjinal bir sistemdir. İnsanı koruyan bir denge istiyorsanız, o zaman bu sistemi iyice incelemeniz ve hesaba katmanız gerekiyor."

Mustafa Çınkı - Araştırmacı - Yazar

Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve ülkeler için bir doğma niteliği kazandırılmış Batı kökenli iktisat karşısında;

Ulusal birlik ve bütünlüğümüze, Cumhuriyetimize yönelik tehdit ve tehlikeleri işaret ederek Türk ulusunu uyandırmaya ve bilgilendirmeye çalışan Sn. Prof. Dr. Haydar Baş bu kez de çözüm önerileriyle dolu Milli Ekonomi Modeli'yle Türk ulusu ve devletinin bağımsızlığını yeniden kazanması noktasında yol gösterici önemli bir görevi ifa ediyor. Ve bizlere ülkemizin içinde bulunduğu vahim durumdan kurtulması ve bağımsızlığımızın tekrar kazanılması noktasında; milletin ve devletin tam anlamıyla milli bir niteliğe kavuşması gerçeğini ortaya koyduğu gibi ulusal güç unsurlarımız olan "toprak--toprak altı ve üstü doğal kaynaklar--nüfus ve ekonomik gücün" bağımsızlığa giden yolda nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunu yalın bir biçimde anlatıyor.

Milli Ekonomi Modeli, ekonominin sadece bir meselesine odaklanmak yerine, bütüne odaklanmayı hedeflemiş, temel varsayımlarda hayal yerine mevcut gerçekler hareket noktası olarak kabul edilmiştir. Arz ve talep kavramlarına yeni açılımlar sağlamış, ihtiyaç ve kaynak olgularını yeniden tanımlamıştır. Model; kapitalist iktisat kavramını ters yüz eden "sınırsız imkanları, insanın sınırlı ihtiyaçları" şeklinde yeniden yapılan tanımı üzerine oturtulmuştur.

Bu bağlamda, Milli Ekonomi Modeli; Batı orijinli iktisat anlayışına karşı bir manifestolar niteliği de taşımaktadır. Model, manifestolarında milli bir devletin nasıl kaynak yaratacağını, yaratılan kaynakların nasıl kullanılması gerektiği konusunda mikro ve makro iktisadi yaklaşımlar altında yine buna dayalı iktisat ve maliye politikalarıyla birlikte vermektedir. Ayrıca teknoloji, fizik çevre ve devlet olguları üzerinde milli egemenliği öngörmektedir.

Mili Ekonomi Modeli'nde iktisatın temel sujesi olan insan/nüfus/ihtiyaç kavramlarına ahlak dışı ve gayri insani olarak Malthus'tan doğmalar yerine, ahlaki ve insani bir pencereden bakılarak, toplumun sadece bir kesiminin değil, toplumun bütün kesimlerinin hiç kimseye ve hiçbir yabancı güce el açmadan hayatını iademe ettirebilme yeteneği kazandırılması yaklaşımı benimsenmiştir.

Sayın Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde devlet ve sosyal devlet tezi/eseri bu yolda atılmış en önemli adımlardan biridir. Bu eserin cesaretle açmış olduğu yolda, ülkemizin aydınları ve bilim adamlarının yürümesi, Milli Ekonomi Modeli üzerine yeni taşlar koyarak Türk devleti ve milletinin refahını, özgüvenini sağlayacak açılımlar sağlaması, ülkemizin içine sokulduğu sömürge ekonomisinden çıkılması noktasında artık bir zorunluluk halini almıştır.

Prof. Dr. Irina Hundt - Dressten Üniersitesi

Prof. Dr. Irina Hundt, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında Prof. Dr. Haydar Baş'ın fikirlerinden akademik çalışmalarında sürekli olarak istifade ettiğini dile getirdi. Prof. Dr. Hundt, Dressten Üniersitesi'nde eğitim verirken öğrencileriyle Milli Ekonomi Modeli üzerinde sık sık tartışma yaptıklarını söyledi.

Prof.Dr. Ernst Zurek - Almanya Boon Üniversitesi

"Bağımsız Milli Ekonomi Modeli, tarımı stratejik anlam olarak değerlendirmekte ve yerli tarımın devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etmektedir ki, bu son derece haklı, yerinde bir uygulamadır. Küreselleştirmenin bu tuzaklarından uzaklaştıracak, insanlığı adalete kavuşturacak, sosyal refahı toptan artıracak Milli Ekonomi Modeli'ni tebrik ediyorum."

Prof. Dr. Victor Volkonski - Rusya İlimler Akademisi

Prof. Dr. Baş'ın tezi dünya için barış tezidir Prof. Dr. Victor Volkonski ise, "Rusya'da ilimle din her zaman çatıştı. Hiç barışmadı. Haydar Baş dinle ilimi barıştırdı. Baş'ın tezinin uygulanması ile topluma huzur gelir" dedi. Bu açıklama, Ortodoks Rusya'nın, Müslüman Türk bir ilim adamının tezi olan Milli Ekonomi Modeli'ni takdiridir. Prof. Dr. Victor Minin de, "ABD radikal İslam'ı ve radikal Hıristiyanlığı pompalıyor. İnsanlar iki kutba ayrıldı. Toplumda anarşi çıkacağı kesin görünüyor. Bu terörün önüne ancak Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli ile geçilebilir. Bunun için de Rusya'ya bu model şarttır" diyerek Milli Ekonomi Modeli'nin siyasi yansımalarını anlattı. Bakü Devlet Üniversitesi İktisat Teorisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Xosrov Kerimov, "Başın tezinden çalanlar artık bunu yapamayacaklar. Duma'da bu tez dünyaya ilan edilmiştir. Ve bu tez kurtuluştur. Yüzyılın en mükemmel tezidir" diye dünyaya seslenmiştir.

Prof. Dr. Yuri Gavriletz - Moskova Devlet Üniversitesi

'Tezin her meseleyi çözebilen bütünlüğüne dikkat çekti. Prof. Dr. Lisiçkin, Milli Ekonomi Modeli'nin bütünüyle çözüm olduğunun altını çizdi. "Sayın Baş'ın çalışmasının benim hazırladığım matematiksel dökümü birçok boyutu ele alıyor. Son yıllarda yaptığım çalışmalarda bir sonuca vardım. Sayın Baş'ın bu çalışması benim son dönemdeki kariyerime de ışık tuttu."

Prof. Dr. Goulnar Baltanova / Kazan Devlet Üniversitesi

İktisat teorisi, istatistik, matematik ve enformasyonun gerçek sentezi olan bu eseriyle Prof. Dr. Haydar Baş'a da bir Nobel ödülü gerekecektir. 

Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu / Gazi Üniversitesi

Milli Ekonomi Modeli, sadece Türkiye için değil, ekonomisi durgunluk yaşayan bütün ülkeler için bir kurtuluş yoludur.

Prof. Dr. Muhammad al-Faruqie / Illinois Üniversitesi-ABD

Kendi dinamikleriyle daha iyi bir gelecek inşa etmeye muktedir bu model, sadece Türk Milletini değil, insanlığı müreffeh yarınlara taşıyacaktır.

Prof. Dr. Mehmet E. Palamut / Uludağ Üniversitesi

Eser, ülkemizdeki ve dünyadaki işsizliğin, gelir adaletsizliğinin ve sosyal dışlanmışlığın oluşturduğu toplumsal bunalımlara kuşkusuz çözümdür.

Prof. Dr. Anıl Çeçen / Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Haydar Baş, "Milli Ekonomi Modeli" ile Türk ulusuna tam zamanında yol göstermektedir.

Prof. Dr. Ziyad Semedzade / Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Kitapta ileri sürülen yeni fikirler ve orijinal çözümler, iktisadi düşüncenin tekamülünde devrim niteliğindedir.

Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın