PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Milli Ekonomi Modelinde Tarım Politikası


Milli Ekonomi Modelinde Tarım Politikası

Günümüzün en önemli sorunlarından birisi, dünyadaki ekonomik gelişmelerin eşit dağılmadığı bir ortamda, küresel güçlerin tarıma yapılan yardımları yasaklayan programların da etkisiyle, azgelişmiş ülkeler dünya besin kaynaklarından daha az pay almakta ve açlık sınırına yaklaşmaktadır. Bir ülke halkının besin ihtiyacını karşılama sorumluluğunun en stratejik sektörü hiç kuşkusuz tarımdır.

Ülkemizde de IMF'in talimatları doğrultusunda yapılan uygulamaların batma noktasına getirdiği sahalardan biri de tarım sektörümüzdür. Milli gelirimizde önemli yer tutan tarımın; şeker ve tütün yasalarıyla üretimin önünün kesilmesi, tarıma teşviklerin kaldırılarak sınırlamalar getirilmesi, üretime kota uygulanması, tarımda ithalatın artırılması neticesinde önü tıkanmıştır. Bundan kısa zaman önce kendi kendine yetebilen birkaç ülkeden biri olan Türkiye, bugün IMF programlarındaki dayatmaların etkisiyle, tarım ürünlerinin tamamına yakınını değişik ölçeklerde ithal etmek zorunda bırakılmıştır. İklim ve toprak verimliliği nedeniyle en avantajlı olduğumuz tarım sektörü, küresel güçlerin ve uluslararası kredi kuruluşlarının ortaklaşa yaptıkları uygulamalar sonucu yok edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, Türkiye de uygulanacak bir kalkınma modelinin en önemli sektörü tarım olacaktır. Tarımsal üretime verilecek önemle, halkımızın ucuz ve yeterli miktarda besin ihtiyacının karşılanması garanti altına alınacaktır. Ayrıca, dünyada günden güne artan nüfusa karşılık, mevcut tarımsal kaynaklar sınırlı kalmaktadır. Bu sebeple, tarımda en avantajlı olan ülke olarak, tarımsal ürünler en önemli ihracat kalemimiz olacaktır.

Tarımda teknolojik gelişme ve iktisadi verimlilik dikkate alınarak 'tarım reformu' yapılacaktır.

Bu amaca yönelik olarak;

1. Ülkemizdeki tarıma uygun arazilerin envanteri çıkarılarak, iklim ve toprak özelliklerine göre uygun tarımsal ürün gurupları belirlenecektir.

2. Toprağı olmayan köylüye, üretim yapma garantisi altında toprak verilerek üretime katılması sağlanacaktır.

3. Tarım tek başına bir sektör olarak değil, tarıma dayalı ilgili sanayi dalları ile bir bütün olarak alınacaktır. Bu amaç doğrultusunda tarım ürünlerinin son mamul haline getirilmesi için entegre sanayi kuruluşları teşvik edilecektir.

4. Tarım stratejik öneme haiz olduğu gerçeğinden hareketle yerli üretim dış pazarlardan korunacaktır.

5. Coğrafya, iklim, nüfus ile iç ve dış piyasa dengeleri göz önünde tutularak, tarım sektörünün üretim, miktar, çeşit, nitelik planlamaları ve ARGE çalışmaları yapılacaktır.

6. Çiftçi, planlı ve sürekli üretime katıldığı sürece vergi alınmayacak ve ürün alım garantisiyle doğrudan desteklenecektir..

7. Çiftçiye tohum, gübre, ilaç konularında yardım edilecektir.

8. Çiftçilere sosyal güvenlik ve emeklilik hakkı sağlanacaktır.

9. Atatürk'ün öncülüğünü yaptığı örnek tarım üretme çiftliklerinde modern tarım teknikleri ve ürün geliştirme yöntemleriyle çiftçiye örnek olacak çalışmalar yapılacaktır.

10. Sanayileşme ve şehirleşmenin tarım arazilerine yapılması önlenecektir.

11. Çiftçinin kooperatifleşerek güç birliği yapması desteklenecektir. Kooperatiflere tarımsal alet ve makine desteği verilecektir.

12. Kuraklık, don, sel gibi doğal afetlere karşı 'ürün sigorta' sistemi getirilerek, çiftçilerin riskleri azaltılacaktır.


13. Erozyon ve toprak kaybına karşı etkin önlemler alınacaktır.

14. Üretici ile tüketici arasındaki zincir kısaltılarak üreticinin yüksek gelir, tüketiciye ucuz ürün sağlanacak, kooperatiflerden bu amaçla istifade edilerek, hal yasası tekrar gözden geçirilecektir.

15. Sanayiinin hammaddesi olan tarım ürünleri 'Dar Bölge Kalkınma' modeliyle, ilgili sanayi kollarıyla entegrasyonu sağlanacaktır.

16. Tarımsal üretim merkezlerine maliyetlerini azaltmak için ucuz taşıma aracı olan demiryolları hatları çekilerek etkin kullanımı sağlanacaktır.

17. Ekostratejik komşularımızla (Ortaasya, Ortadoğu) tarım ürünlerimizde karşılaştırmalı avantajlı olduğumuz ürünlerde üretime ve ihracata daha fazla önem verilecektir.

18. Yerli gübre üretimine destek verilecek.

19. Minimum su sarfiyatıyla, yüksek ürün miktarı ve kalite sağlayan modern tarım teknolojileri (damlatma sistemi, hidrofilik katkı maddeleri) yaygınlaştırılacak.

20. Jeotermal enerji ve güneş enerjisinden istifade edilebilen bölgelerde seracılık yaygılaştırılarak, her mevsim tarım üretimi yapılması sağlanacaktır.

21. Yeni su kaynakları bulunarak, tarımın hizmetine sunulacaktır.

22. Katma değeri yüksek olan hayvancılığın temel girdi kalemlerinden olan yem ihtiyacının sağlanabilmesi amacıyla, ilgili tarım ürünleri yeterli miktarda üretimi teşvik edilecektir.


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın