PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

İmam Muhammed Mehdi (a.s.)


İmam Muhammed Mehdi (a.s.)

Bugünkü yazımızda, yeni kaleme aldığımız "İmam Hasan el Askeri ve İmam Muhammed Mehdi" eserimizden, Hz. Mehdi (as) hakkında bilgi verelim istedik.
Hamse-i Ali Aba hadisinde belirtilen beş kişi Ehl-i Beyt'tir. Başta Resul-i Ekrem Efendimiz, Hz. Fatıma annemiz, İmam Ali Efendimiz, İmam Hasan ve İmam Hüseyin efendilerimiz…
Hz. Peygamber (sav), "Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisi gibidir, O'na binen kurtulur" buyuruyor.
Pak Ehl-i Beyt neslinden ise, kıyamete kadar ümmete önder olacak imamlar gelmiştir.
Resulullah (sav) Ehli Beyt soyundan gelecek imamların isimlerini tek tek buyurmuştur:
Hz. Peygamberin Miraç günü yaşadıkları ile ilgili uzun bir hadiste şöyle rivayet edilir:
"…Ey Muhammed! Onları görmek ister misin?
Dedim ki, 'evet ey Rabbim.'
Bana buyurdu ki: 'Arşın sağ tarafına bak.'
Bakınca Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Ali b. Hüseyin, Muhammed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Cafer, Ali b. Musa Muhammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali ve Muhammed Mehdi b. Hasan'ı gördüm. O, Onların içinde inci gibi parlayan yıldız gibiydi.
Buyurdu ki: Ey Muhammed! Onlar Benim kullarıma olan hüccetlerimdir. Onlar senin vasilerindir. Onlardan Mehdi, …düşmanlarımdan intikam alacak ve dostlarımı sevindirecektir."
Abdullah b. Abbas'tan şöyle rivayet ediliyor:
"Resulullah (sav) şöyle buyurdu: Ben peygamberlerin efendisiyim. Ali b. Ebu Talib de vasilerin efendisidir. Benden sonra on iki vasim vardır. İlki Ali b. Ebu Talib, sonuncusu ise Mehdi'dir."
Ve Mehdi (as), hadisteki beyanla, Hz. Fatıma'nın neslindendir.
Hz. Hüseyin (as) soyundandır.
Hz. Mehdi'nin (as) bir gaybet dönemi vardır.
Allah Resulü (sav), "Benim evlatlarımdan olan Kaim Mehdi bir ahid üzere gizlenecektir. O dönemde insanların çoğu 'Allah'ın Al-i Muhammed'e ihtiyacı yoktur' diyecektir. Bir kısmı da O'nun doğumunda şüphe edecektir. Öyleyse kim gaybet zamanını görürse dinini korusun" buyurmuştur. Gaybetin biri kısa, diğeri uzun, iki dönemi olduğu hadislerde beyan edilmiştir.
Hz. Mehdi'nin döneminin özellikleri hadislerde yeryüzüne adaletin ve eşitliğin geldiği, bereket vesilesi bir dönem olarak verilir.
Ebu Said el Hudri, Resulullah'dan (sav) şöyle nakleder:
"Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolmadıkça kıyamet kopmaz." Sonra buyurdu ki: "Benim ıtretimden (Ehl-i Beyt'imden) bir adam zuhur edecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır."
Resulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Ümmetimin sonunda Mehdi zuhur edecek. Allah O'na yağmurunu gönderecek ve yeryüzü mahsullerini çıkaracak. Malı sahih olarak verecek. Hayvanlar çoğalacak, ümmet yücelecek ve O yedi veya sekiz yıl yaşayacaktır."
Hz. Mehdi'nin geleceği dönemle ilgili bir hadis de şöyledir:
Taberani, Avf b. Malik'den Resulullah'ın (sav) şöyle buyurduğunu aktarır:
"Çok karanlık ve dehşetli bir fitne gelecek ve onu diğer fitneler izleyecek. Sonunda Benim Ehl-i Beyt'imden Mehdi denilen biri çıkacak. Eğer O'nu görürsen O'na tabi ol, böylece hidayete erenlerden olursun."

Nasp edilmiş imamların sonuncusu İmam Muhammed Mehdi, İmam Hasan El Askeri'nin oğludur. 
Hasan b. Salih-i Bezzaz'ın rivayetine göre, "Hasan b. Ali Askeri şöyle buyurdu: 'Doğrusu benim oğlum, benden sonraki Kaim'dir. Uzun ömürlülükte ve gaybette peygamberlerin sünneti O'nda vuku bulacaktır. Bu süre çok uzadı diye bazı kalpler taş gibi sertleşecektir. Allah'ın kalbine iman yazdığı ve rahmetiyle desteklediği kimseler dışında O'na inanan kalmayacaktır.'"
Resulullah (sav) kendinden sonra gelecek imamların adını açıkça buyurmuştur ve sayılarını da belirtmiştir.
"Abdullah b. Abbas'tan, "Resulullah (sav), 'Ben peygamberlerin Efendisiyim. Ali b. Ebi Talib de vasilerin efendisidir. Benden sonra on iki vasim vardır. İlki Ali b. Ebi Talib, sonuncusu ise Mehdi'dir' buyurdu."
Resulullah (sav) Mehdi'nin vasıflarını ise şöyle buyurmuştur:
"Mehdi benim soyumdandır. İsmi Benim ismim ve künyesi Benim künyem, şekli Benim şeklim, sünnet ve tavrı Benim sünnetim ve tavrımdır. Halkı Benim şeriatıma, dinime teşvik eder ve Rabbimin kitabına davet eder. O'na itaat eden Bana itaat etmiştir ve O'na muhalefet eden Bana muhalefet etmiştir, O'nun gaybetini inkar eden Beni inkar etmiştir."
Zuhur öncesi durumu bildiren hadislere göre, Hz. Mehdi'nin öncesinde tüm dünyada ve İslam toplumlarında zulüm, kötülük, fesat, günah ve dinsizlik yayılacaktır.
Faiz yeme, zina ve diğer kötü işler yaygın bir şekilde yapılacak; katı kalplilik, sahtekarlık, nifak ve dedikodu çoğalacak; iffetsizlik, hayasızlık ve haksızlık umumileşecek, iyiliği emredip, kötülükten alıkoymak terk edilecektir.
Muhammed b. İsmail el-Buhari, Sahih; Müslim b. Haccac, Sahih; Buhari, Tarih–i Kebir; Ebu Davud, Sünen; İbn-i Mace, Sünen; Hakim Müstedrek; Ahmed b. Hanbel, Müsned; El-Cem'u Beyne's-Sihah ve Tirmizi, Sahih Hz. Mehdi'nin hakkında hadis ve rivayetleri nakleden Ehl-i Sünnet kaynaklarından bazılarıdır.
Sıbt b. Cevzi Tezkiretu'l-Havas eserinde İmam Hasan el–Askeri'nin hayatını ve evlatlarını anlattıktan sonra şöyle yazar: "Onlardan biri Muhammed'dir. İmam Muhammed, İmam Hasan b. Ali b. Muhammed b… Ali b. Ebi Talib'in oğludur. O'nun künyesi Ebu Abdullah, Ebu'l Kasım, Halef-i Hüccet, Sahibe'z–Zaman'dır. O Ehl-i Beyt imamlarının sonuncusudur."
Hafız Askalani der ki: "Hz. Mehdi ve O'nun Ehl-i Beyt'ten olduğu, yedi yıl hükümet edeceği, yeryüzünü adaletle dolduracağı, Hz. İsa'nın O'nunla birlikte zuhur edeceği, Deccal'i öldüreceği, ümmete imamet edeceği ve İsa'nın O'nun arkasında namaz kılacağına dair Muhammed Mustafa'dan naklonunan hadisler, ravilerin sayısının çokluğundan mütevatirdir."
Ehl-i Beyt imamlarının hepsinden Mehdi (as) hakkında hadisler gelmiştir.
Salih b. Ukbe'den, O da babasından, O da İmam Muhammed Bakır'dan nakleder: Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Mehdi benim evlatlarımdandır. O'nun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten bir çoğu dalalete düşecektir. O peygamberlerin nişaneleriyle gelecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır."
İmam Mehdi'nin iki gaybet dönemi vardır. 
İmam Cafer es-Sadık buyurmuştur: "Kaim için iki gaybet vardır, biri kısa müddetli, diğer ise uzun müddetli. Birinci gaybette, özel Ehl-i Beyt takipçilerinden başka hiç kimse O'nun yerini bilmeyecek ve ikinci gaybette ise hususi dostlarından başka hiç kimse O'nun yerini bilmeyecektir."
Hz. Mehdi'nin geleceği dönem uzadıkça O'na inanların sayısının azalacağı yönünde önemli ikazlar vardır.
Musa Bin Cafer, yani İmam Musa (as), Hz. Mehdi ve O'nun dönemi için buyuruyor:
"Yunus b. Abdurrahman'dan şöyle nakledilir: Musa b. Cafer'in huzuruna çıkarak şöyle arz ettim: 'Ey Resulullah'ın oğlu, hak üzere kıyam edecek olan İmam Sen misin?' Buyurdu ki: 'Hak üzere kıyam eden Benim. Ama yeryüzünü Allah'ın düşmanlarından temizleyecek, onu zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak olan Kaim, Benim evlatlarımın beşincisidir. Öldürülme korkusu olduğu için gaybeti o kadar uzayacak ki, bazı kavimler O'nun hakkında irtidada düşecek, bazıları ise O'na bağlı kalacaklardır.'
Sonra buyurdu ki: 'Bizim Kaim'imizin gaybetinde bizim sevgimize sarılan, velayetimize bağlı kalan ve düşmanlarımızdan uzaklaşan Ehl-i Beyt dostlarına ne mutlu! Onlar bizdendir, biz de onlardanız. Bizlerden imamları olarak razıdırlar. Biz de imamları olarak sevenlerimizden razıyız. Ne mutlu onlara! Allah'a and olsun ki, Kıyamet günü bizimle aynı derecede olacaklardır.'"
O'nun döneminde, "Kaim zuhur ettiğinde, halkın arasında eşitlik icat edecektir. Öyle ki zekat almaya muhtaç bir kimse görülmeyecektir."
Allah şefaatlerinden
ayırmasın.
Allah, Ehl-i Beyt'in şefaatlerinden ayırmasın.

 


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın